ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายปี
ซ่อมพริ้นเตอร์ แบบรายครั้ง
ซ่อมมอนิเตอร์ แบบเหมาจ่าย
 
 
 
Thai English
 
กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ แล้วคลิก "Submit"
 
แบบฟอร์มการสมัครงาน
ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
Application form is a part of consideration, please fill this form completely
 
วันที่กรอกใบสมัคร 
พร้อมเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 
ตำหน่งที่สมัคร  *
เงินเดือนที่ต้องการ  บาท
 
1. ประวัติส่วนตัว/Personal Background
 
คำนำหน้า 
ชื่อ  *
นามสกุล  *
วันเดือนปีเกิด  * * *
อายุ  ปี *
สัญชาติ  *   เชื้อชาติ *    ศาสนา *
เพศ  ชาย หญิง *
ส่วนสูง  cm    น้ำหนัก kg.
สถานที่เกิด 
ตำหนิ 
กรุ๊ปเลือด 
   
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง  เขต/อำเภอ
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท ์  *
   
ภูมิลำเนาเลขที่ :   หมู่ที่
ตรอก/ซอย :   ถนน
ตำบล/แขวง :   เขต/อำเภอ
จังหวัด :   รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท ์:  
   
เลขประจำตัวบัตรประชาชน  *
 ออกให้ ณ 
วันออกบัตร  วันหมดอายุ
   
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 
บัตรประกันสังคม  มี ไม่มี
บัตรรับรองสิทธิสถานพยาบาล  มี ไม่มี
รพ. ที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิ 
   
ที่พักอาศัย  บ้านส่วนตัว บ้านเช่า อยู่กับผู้อื่น    อื่นๆ
สถานภาพทางทหาร  ผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้รับการยกเว้น ศึกษาวิชาทหาร
   
สถานภาพการสมรส  โสด สมรส หย่า แยกกันอยู่
กรณีสมรส  จดทะเบียน ไม่ได้จดทะเบียน
คู่สมรสมีรายได้หรือไม่  มี ไม่มี
ชื่อคู่สมรส 
นามสกุล 
สัญชาติ 
อายุ  ปี
อาชีพ 
สถานที่ทำงาน    โทร.
จำนวนบุตร คน
   
ชื่อบิดา    อายุ ปี
อาชีพ 
ชื่อมารดา    อายุ ปี
อาชีพ 
 
2. ประวัติการศึกษา/Education Background
 
ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด ปีการศึกษา วุฒิที่ได้รับ
ประถมศึกษา/Primary
มัธยมศึกษา/Secondary
อาชีวศึกษา/Vocational
ปริญญาตรี/Bachelor
อื่นๆ/Other
 
3. การใช้ภาษา/Languages
 
ภาษา/ทักษะ การพูด
Speaking
การอ่าน
Reading
การเขียน
Writing
ความเข้าใจ
Understanding
 ไทย
 อังกฤษ
 จีน
 ญี่ปุ่น
 อื่นๆ
 
4. ประวัติการทำงาน/Experience
 
สถานประกอบการ โทรศัพท์ ระยะเวลา
(ดด/ปป - ดด/ปป)
ตำแหน่ง สาเหตุที่ออก
 
5. ความสามารถด้านต่างๆ/Other Skill
 
พิมพ์ดีด ไทย  คำ/นาที
พิมพ์ดีด อังกฤษ  คำ/นาที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อื่นๆ 
 
การขับรถจักรยานถยนต์  ได้ ไม่ได้       มีรถเป็นของตนเอง มี ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่   มี   ไม่มี
การขับรถยนต์ 
ได้ ไม่ได้       มีรถเป็นของตนเอง มี ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ 
มี   ไม่มี
 
ในตำแหน่งงานที่ต้องมีการค้ำประกัน  ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
ในการปฎิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม  ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนกันไป  ไม่ขัดข้อง ขัดข้อง
บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จักคุ้นเคย    ชื่อ   ความสัมพันธ์
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้น เป็นอันโมฆะทันที
 
 
4mendesign.com